در حال بارگذاری...
بازگشت
  معرفی هیئت مدیره معرفی هیئت مدیره10 مهر

  اعضای هیئت مدیره شرکت گردشگری نمونه چالیدره   

  جناب آقای مهندس یزدان پناه ( رئیس هیئت مدیره)

  ****************************************

   

   

   

  جناب آقای مهندس علیرضا خادم پیر (نایب رئیس هیئت مدیره)

  ****************************************

   

   

   

  جناب آقای مهندس میرزایی

  ****************************************

   

   

   

  جناب آقای مهندس منزل آبادی

  ****************************************

   

   

  جناب آقای مهندس وفاکیش

  ****************************************

   

   

  جناب آقای مهندس فرشچی

  ****************************************

   

   

  جناب آقای مهندس سماکار