در حال بارگذاری...
بازگشت
  حوزه مدیریت حوزه مدیریت10 مهر

   

  سمت

  نام و نام خانوادگی

  داخلی

  تلفن

  پست الکترونیک

  مدیر عامل

  محمد رجب زاده مقدم طرقبه

  --------

  31424

  --------

  مشاور مدیرعامل

  اسمعیل مافی نژاد

  200

  ------

   

   
   

  سمت

  نام و نام خانوادگی

  داخلی

  تلفن

  پست الکترونیک

  مسئول حراست

  حسن آبدار

   

   

   

   

   

  سمت

  نام و نام خانوادگی

  داخلی

  تلفن

  پست الکترونیک

   مسئول روابط عمومی

  فاطمه زعفرانی

  400

  09394004002

  chalidarreh@gmail.com