در حال بارگذاری...
بازگشت
    قیمت خدمات قیمت خدمات16 مهر

    قیمت خدمات تفریحی منطقه نمونه گردشگری چالیدره طرقبه بر اساس مصوبه شماره 394 مورخ1398/06/24  شورای اسلامی شهر به بهره برداران مجموعه ابلاغ گردیده است.