در حال بارگذاری...
بازگشت
  معرفی هیئت مدیره معرفی هیئت مدیره10 مهر

  اعضای هیئت مدیره شرکت گردشگری نمونه چالیدره

   

   

   

  جناب آقای مهندس  میثم کرمانی (رئیس هیئت مدیره ) 

   

  ****************************************

   

   

  جناب آقای مهندس علیرضا خادم پیر (نایب رئیس هیئت مدیره)

   

  ****************************************

   

   

  جناب آقای مهندس سید حسن حسینی

   

  ****************************************

   

   

   

  جناب آقای مهندس هادی وفاکیش

   

  ****************************************

   

   

   

  جناب آقای مهندس وحید سماکار

   

  ****************************************

   

   

  جناب آقای  مهندس مهدی داروغه

   

  ****************************************

   

   

  جناب آقای مهندس رضا ابراهیم نیا