در حال بارگذاری...
بازگشت

    شرکت گردشگری نمونه چالیدره براساس مصوبه شماره 158 مورخه 17/9/97 هیئت مدیره شرکت گردشگری نمونه چالیدره در نظر دارد بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد تحویلی، بهره برداری از تفریحات آبی امکان پذیر سطح دریاچه چالیدره را به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.