در حال بارگذاری...
بازگشت

    در صد و هفتاد نهمین جلسه هیئت مدیره شرکت نمونه گردشگری چالیدره که با حضور اعضا برگزار گردید، ضمن تشکر از مهندس منزل آبادی به پاس  زحمات ، مهندس حسینی عضو جدید هیئت مدیره معرفی گردیدند.