در حال بارگذاری...
بازگشت

    با حضور مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی و شهردار طرقبه ، مجمع عمومی سالیانه شرکت گردشگری نمونه چالیدره طرقبه برگزار گردید.

     

    به گزارش روابط عمومی شرکت گردشگری نمونه چالیدره؛ در این جلسه که رأس ساعت 17:00 روز یکشنبه مورخ 1398/04/30در محل شرکت چالیدره برگزار شد، در ابتدا با تشکیل هیأت رئیسه مجمع شامل: رئیس مجمع، ناظرین، منشی جلسه و حسابرس و بازرس قانونی، جلسه از سوی رئیس مجمع با اعلام حضور 100 درصد سهامدار حاضر، رسمی اعلام و سپس گزارش عملکرد توسط مدیرعامل به مجمع ارائه گردید.

    موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارهیافت به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت به تصویب مجمع عمومی رسید.همچنین روزنامه قدس به عنوان روزنامه رسمی سراسری با تصویب مجمع به مدت یک سال انتخاب شدند.در طول مجمع نیز دیگر بندهای دستور جلسه از سوی رئیس مجمع قرائت و به تصویب اعضای مجمع رسید.