در حال بارگذاری...
بازگشت

    منابع طبیعی و محیط زیست سرمایه های جبران ناپذیری هستند که برای صیانت از این مهم باید فرهنگ حفاظت از محیط زیست در جامعه نهادینه شود . اقشار مختلف مردم با آگاهی از آثار زیان بار آلودگی های زیست محیطی و با نهادینه شدن فرهنگ حفاظت از منابعی چون آب، خاک و هوا در جامعه باید از میزان خسارت های وارد شده به محیط زیست بکاهند.

    به گزارش روابط عمومی منطقه نمونه گردشگری چالیدره به همت هیات قایقرانی شهرستان طرقبه شاندیز به صورت خودجوش و در جهت افزایش فرهنگ سازی ،  جمعه 1 مرداد ماه سطح دریاچه و اطراف ان از زباله پاکسازی شد .