در حال بارگذاری...
بازگشت

    به گزارش روابط عمومی شرکت نمونه گردشگری چالیدره  جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  ،در تاریخ  30مرداد ماه  با حضور مدیر عامل شرکت، معاونین، اعضای هیئت مدیره ، نماینده شورای اسلامی شهر طرقبه و نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت برگزار گردید.

    در این جلسه  گزارش فعالیت هیئت مدیره به اعضای مجمع توسط مدیر عامل شرکت و گزارش بازرس قانونی حسابرس مستقل  توسط نمایندگان موسسه حسابرسی رهیافت مطرح شد ، در ادامه نیز توضیحات مربوطه توسط معاون مالی و اداری شرکت ارائه و صورت های مالی سال 1399 توسط اعضا مجمع تصویب شد.